Certifikat

CE-märkning

Semcoglas intygar att de tillverkade isoler- och säkerhetsglasen överensstämmer med kraven i de europeiska produktstandarderna. Kraven på nödvändiga första typprovningarna liksom obligatoriska interna produktionskontroller uppfylls i samtliga tillverkningsanläggningar. För att garantera att våra kunder får en hög kvalitetsstandard är de interna kontrollerna och de därmed förknippade produktkontrollerna i de enskilda isoler- och säkerhetsglasfabrikerna underkastade en frivillig extern kontroll genom ett oberoende, på europeisk nivå för detta ändamål godkänt organ som exempelvis:

Se även under CE.

Ü-märkning - lagföreskriven

Semcoglas intygar med denna märkning att dess produkter förutom överenstämmelsen enligt CE-märkningen även överensstämmer med de lagstiftade nationella kraven på isoler- och säkerhetsglas.

DIN EN ISO 9001 – kvalitet med system

Denna märkning dokumenterar att Semcoglas övervakas enligt riktlinjerna i kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2008. På basis av detta äger en kontinuerlig förbättringsprocess rum som har som mål att förbättra arbetsrutiner inom alla verksamhetsområden och att upprätthålla en konstant hög kvalitet hos våra produkter.

RAL - ett eftertraktat kvalitetsmärke

Produkter och tjänster som är märkta med RAL-märket kännetecknas av att de tillverkas enligt höga kvalitetskriterier. Semcoglas uppfyller de kvalitets- och provningsbestämmelser som har ställts upp av „Kvalitetssammanslutningen flerglas-isolerglas (GMI)“. Hit hör i första hand en tolerans för Ug-värdet på ≤ 0,1 W/m²K och beläggningarnas emissionsförmåga på ≤ 0,01. Dessutom genomförs en oberoende extern kontroll av tillverkningen. „Inget RAL-provat fönster utan RAL-provat isolerglas!“

KOMO – certifierad kvalitet för byggprojekt

I Nederländerna är KOMO-märket en garant för att isolerglas har en standard som ligger över genomsnittet. De aktuella kvalitetskraven som ställs av den nederländska stiftelsen „Byggkvalitet“ och de lagstadgade bestämmelserna uppfylls därigenom. Märkningen är förbunden med regelbundna produktkontroller och en extern kontroll genom KIWA Product Cert GmbH.

DS - Certificeret

Denna kvalitetsmärkning innebär att Semcoglas är certifierat och kontrolleras enligt den danska standarden (DS). Produktkontroller genomförs och den löpande tillverkningen kontrolleras av ett externt organ.

SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-märket visar kunder i Skandinavien att Semcoglas även här är underkastat en permanent övervakning inom ramen för SPcertifieringen. Stränga produktkontroller och en extern kontroll genom Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) ingår.

Benor - Certificat

Denna kvalitetsmärkning innebär att Semcoglas är certifierat enligt de belgiska normkraven genom BCCA (Belgian Construction Certification Association). Produktkontroller görs och årligen genomförs två externa kontroller av tillverkningen.

VdS - Zertifikat

Glas med larmsäkring och fabrikerna för tillverkningen certifieras och kontrolleras av VdS Schadenverhütung GmbH. De nödvändiga kraven på tillverkning av larmglas - både som isoler- eller säkerhetsglas - uppfylls härvid av Semcoglas.